Flybussbergen.no AS har til sin forskrekkelse opplevd at Avinor har laget en "pressemelding" på sine sider for angivelig å rette på "upresit bilde av de faktiske forholdene". Det er oppsiktsvekkende at de da - som et offentlig eid selskap - fortier vesentlige momenter, fordreier sannheten slik at leser får en uriktig oppfatning av fakta, og at de på en slik måte bruker sin størrelse, makt og utrolig store oppbud av juridisk og kommunikasjonspersoner for å overkjøre en liten grunderbedrift. Vi vet vi aldri kan vinne noen kamp mot Avinor, ei heller klare å få distribuert vår fremstilling på en slik måte som mektige Avinor klarer. Vi vil likevel besvare hvert enkelt punkt under slik at de som leser dette kan danne seg sin egen oppfatning basert på Avinor sin fremstilling OG vår fremstilling. Selv om denne saken har en svært stor betydning for Bergen både når det gjelder miljø og tilgang på kommunikasjon til Flesland og ikke minst for hvordan store statlige monopolbedrifter som Avinor, og Tide som nå er i monopolsituasjon, kan kneble og ødelegge små bedrifter som prøver å konkurrere mot dette, er det blitt fremlagt få faktaopplysninger. Vi vil her komme med våre fakta opplysninger!

Flybuss-saken
18. februar 2014 kl. 15:04 av Avinor

Avinor er av den oppfatning at Flybussbergen.no AS sin framstilling av "flybuss-saken" gir et upresist bilde av de faktiske forholdene. Under følger sakens historikk slik den vurderes fra Avinors side.
Avinors saksfremstilling kan oppsummeres i disse punktene:

·På grunn av svært begrenset plass på trafikkforplassen på Bergen Lufthavn Flesland, er det satt av to holdeplasser for kommersiell flybussvirksomhet.

 Dette medfører ikke riktighet. Det ble avsatt 4 holdeplasser for Flybussdrift. 2 for avstigning og 2 for påstigning. Tide har fått enerett til alle 4 holdeplasser til sin ene konsesjon – Flybssbergen.no (FBB) har ingen holdeplass til sin disposisjon for sine 4 konsesjoner!

 ·Både Tide og Flybussbergen.no AS hadde frem til 31. desember 2013 kontrakt med Avinor om rett til å disponere holdeplasser for flybussvirksomhet på Bergen Lufthavn Flesland. Kontraktene for begge aktørene løp ut 31. desember 2013, og dette var bakgrunnen for at Avinor høsten 2013 gjennomførte en konkurranse om rett til å benytte 2 stk. holdeplasser for flybussvirksomhet for perioden 1. januar 2014 og tre år frem i tid.

 Dette er en fordreining av sannheten.: Tide har gjennom 50 år hatt monopol på flybusstransport på Flesland. Da Flybussbergen.no fikk konsesjon og startet opp med flybusstransport, var avtalen (jamfør kontrakt en) basert på at selskapene skulle stå nærmest ankomsthallen. Dette ble ikke gjennomført. Avinor fjernet en av to plasser rett utenfor avgangshallen og forviste FBB en "usynlig plass" over 50 meter vekke. Dette har FBB protestert på i lang til. Likevel valgte Avinor å forlenge kontrakten med Tide, og fortsatt stenge flybussholdeplassen for FBB. Dette skjedde desember 2012!  I forkant av dette hadde FBB utallige ganger bedt om å få likebehandling og en reell mulighet til å kunne konkurrere om flybusspassasjerene. I denne perioden gikk FBB med tomme seter. Denne plasseringen visste både Avinor og Tide var umulig å kunne leve av. Så det har ikke vært reell konkurranse i det hele tatt i denne perioden. I realiteten var det kun Tide som kunne nå flybusskundene. 

 En tid senere begynte Tide å selge billetter UTENFOR utsalgsstedet til Flybussbergen.no i Olav Kyrresgate. Dette protesterte FBB på, men Tide påsto at de hadde tillatelse til dette. Som en konsekvens av dette måtte også Flybussbergen.no begynne å bruke ressurser til å prøve å selge billetter utenfor lokalene. Dette er som om REMA skulle sette opp et flyttbart utsalgssted av varer rett utenfor døren til en Coop-butikk...

 ·Konkurransen ble kunngjort i media og på Avinor sine hjemmesider, og var lagt opp som en helt åpen konkurranse. 

 Dette er korrekt, men vanligvis vil en statlig bedrift benytte seg av vanlige kanaler for utlysninger. Avinor har hele tiden hevdet at konkurransen var lagt opp etter mal fra det som offentlige anskaffelser krever, men dette krever en mer vidstrakt utlysning som for eksempel Doffin.

 · I forkant av konkurransen foretok Avinor en juridisk vurdering av om denne ville være omfattet av lov om offentlige anskaffelser (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA). Konklusjonen var at konkurransen ikke var omfattet av dette regelverket. Avinor valgte likevel å gjennomføre konkurransen i tråd med prinsippene som følger av anskaffelsesregelverket, fordi vi ønsket å sikre best mulig konkurranse og på best mulig måte ivareta hensynet til likebehandling. 


Dette er igjen en fordreining av virkeligheten. Prinsippene er ikke fulgt. Dersom dette hadde vært fulgt ville det blitt bredere utlyst. Det ville - dersom det var uklarheter rundt tilbyders besvarelser - bli etterspurt før en eventuell avvisning (dette sto også i konkurransegrunnlaget). Flyplassleder Sverdrup har offentlig sagt at Avinor har fulgt loven om offentlige anskaffelser. Hvorfor bruker Avinor da tusenvis av kroner på jurister for å overbevise retten om at de IKKE trenger å følge lov om offentlige anskaffelser? Hadde de fulgt prinsippene om offentlige anskaffelser burde de jo tvert i mot hevdet at de - uansett om de var påtvunget det eller ikke - var uangripelig fordi alle prinsipper var fulgt! Men nei - de fikk medhold i at de kunne gjennomføre konkurransen FORDI DE IKKE TRENGTE Å FØLGE LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER og på grunn av dette kunne avvike disse prinsippene!
 

·Flybussbergen.no AS hadde ingen innvendinger til konkurransen som sådan før selskapet ble avvist. I ettertid har Flybussbergen.no AS ønsket at Avinor i stedet for å gjennomføre en konkurranse burde ha fordelt holdeplassene direkte til interessenter, eventuelt kansellert konkurransen da det ble klart at Flybussbergen.no AS ikke oppfylte vilkårene i konkurransegrunnlaget, og i stedet gitt en holdeplass til hhv. Tide og Flybussbergen.no AS.  Dette kan ikke Avinor gjøre. 

 Igjen en feil fremstilling! Flybussbergen.no regnet med at slik denne konkurransen var lagt opp - med fokus på økonomi - var for å kunne stenge ute Flybussbergen. FBB var sterkt imot denne konkurransen noe også Avinor ble gjort oppmerksom på. Imidlertid følte FBB inn tilbud - ellers ville vi iallfall ikke fått noen plass. 

Det var kun to aktuelle bedrifter som hadde flybusskonsesjon. I konkurransegrunnlaget var det helt klart gitt beskjed om at dersom det var to tilbydere skulle den ene få velge først, mens den andre skulle få den andre plassen! Den eneste måten å få vekk en brysom aktør på var da å utelukke dem fra konkurransen! Det FBB har hevdet var at det er feil å "selge" plassen for flybussen til høyestbydende. Det er feil å gjennomføre en konkurranse med en tilbyder (etter at Avinor av forståelige grunner stengte ute FBB fra konkurransen). Og i konkurransegrunnlaget står det nettopp at Avinor kunne avlyse konkurransen! Men dette ønsket ikke Avinor - av en eller annen grunn....            

·Ved utløpet av tilbudsfristen hadde Avinor mottatt tilbud fra Tide og Flybussbergen.no AS.  Begge selskapene leverte tilbud på en og på to (begge) plasser. 

 Dette punktet er korrekt! Bortsett fra at det er 4 plasser – ikke 2! 

·Avinor besluttet å avvise tilbudet fra Flybussbergen.no AS. Årsaken til dette var at Avinor vurderte det slik at Flybussbergen.no AS ikke oppfylte minstekravene som fremkom av konkurransegrunnlaget hva gjaldt kravet om "tilstrekkelig økonomiske gjennomføringsevne".  

I vurderingen la Avinor vekt på de opplysninger som fremkom av Flybussbergen.no AS sine regnskap, i tillegg til de opplysninger Flybussbergen.no AS selv ga i tilbudsbrevet om manglende kredittverdighet. 
 

Utrolig feil fremstilling av sakens fakta! Avinor besluttet å avvise tilbudet til FBB. Det er korrekt! Dette fikk FBB vite ETTER at Avinor hadde forhandlet frem en kontrakt med Tide som avviker fra konkurransegrunnlaget! Og FBB oppfylte virkelig kravene i konkurransegrunnlaget! Det ble fremsatt krav om en garanti på kr 500.000,- fra egen eller en annen aktør som kunne garantere for dette. Dette la FBB frem i tilbudet. Avinor har siden fortalt at de ikke var enig i at formuleringen var dekkende nok!! I så tilfelle - og at de ønsket konkurranse - hvorfor etterspurte de da ikke en tekst som de ønsket? Og Avinor visste p forhånd at økonomien var dårlig som følge av at Avinor selv hadde gitt FBB umulige forhold i lang tid. I tillegg til skriftlig garanti fra et annet sold selskap (helt i orden etter konkurransegrunnlaget) lå det også med en klar forpliktelse fra Taxi 1 om at de ville hjelpe til med både mannskap og materiell dersom FBB fikk problemer. Det var altså en mye større garanti enn Avinor krevde gjennom konkurransegrunnlaget. Det var blant annet dette som gjorde at Avinor i senere sak brukte store ressurser på å dokumentere at de IKKE trengte å rette seg etter offentlige anskaffelser. Hadde de det ville de ikke fått lov til å gjennomføre dette.

Flybussbergen.no AS skylder også flere hundre tusen kroner til Avinor for manglende betaling av holdeplassleie for 2013, et beløp som fremdeles er utestående. Den økonomiske situasjonen i selskapet har med andre ord vært bekymringsfull i lang tid, noe selskapets ledelse har informert om i møter med lufthavnen.
 

 Tøv!! FBB betalte leie (ca 300.000,- ) selv om de ikke hadde fått den plassen kontrakten tilsa frem til Avinor IGJEN forfordelte Tide med å gi dem ytterligere et år enerett på flybussholdeplassen. Da sluttet FBB å betale leie for noe de ikke fikk - hvem ønsker  betale for et produkt de ikke har fått? Dette var altså en OMTVISTET faktura og FBB sa klart i fra om årsaken til at de ikke lenger ønsket å betale dette. (Til opplysning har FBB betalt leie for den svær korte perioden de fikk stå side om side med Tide). 

·Flybussbergen.no AS mente at avvisningen var ulovlig og brakte saken inn for Oslo byfogdembete. Avinor aksepterte å avvente kontraktsinngåelse inntil retten hadde tatt stilling til begjæringen om midlertidig forføyning. 

 Igjen en dreining av fakta! Dommeren i Oslo Byfogdembete måtte instruere Avinor om at de skulle avvente til etter behandling! Det var altså ikke Avinor sin "gode vilje" som var årsaken. 

·Oslo byfogdembete behandlet avvisningssaken den 10. januar 2014. 

 Korrekt!! 

·Kjennelse i saken forelå 24. januar 2014, og Avinor ble gitt medhold i at avvisningen av tilbudet fra Flybussbergen.no AS var berettiget. Flybussbergen.no AS fikk ikke medhold i noen av anførslene som ble fremsatt under saken, og som gikk ut på at Flybussbergen.no AS skulle ha blitt utsatt for en behandling fra Avinor sin side i strid med anskaffelsesregelverket, konkurranselovgivningen og grunnleggende EØS–rettslige prinsipper. 

Dette er feil! Det som var hovedkravet til FBB var at Avinor var forpliktet til å følge lov om offentlige anskaffelser. Dette ble ikke tatt til følge da juristene til Avinor overbeviste dommeren om at de ikke trengte dette. DETTE var årsaken til at dommeren mente at Avinor kunne gjennomføre konkurransen på en måte som ikke var blitt akseptert om det var en anskaffelse etter lov om offentlige anskaffelser. 

·Retten konkluderer med at: «I denne saken har Avinor utlyst en åpen konkurranse hvor de som kunne ha interesse av å benytte holdeplassene kunne delta. Konkurransen er utlyst i lokale aviser, og ingenting tyder på at den ikke har nådd frem til de som ønsker å delta i konkurransen. Gjennomføringen av konkurransen er lagt tett opp til reglene for offentlige anskaffelser. Prosessen med innlevering av tilbud og vurderingen av tilbudene har også foregått etter de samme prinsippene som ved offentlige anbudskonkurranser. Rettens foregående drøftelse viser også at de grunnleggende prinsippene for å gjennomføre en rettferdig prosess er fulgt. Det forhold at konkurransen ender opp med at kun en av to tilbydere får tilsagnet vil ikke retten se som en utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling, men som et resultat av en prosess hvor de aktuelle interessenter kunne delta på lik linje» 

FBB var ikke enig i dette, og ga straks beskjed om at dette ville bli anket. Det er imidlertid viktig å påpeke at retten hadde kun en dag og saken gjaldt MIDLERTIDIG FORFØYNING - Ikke en sak om Avinor hadde brutt konkurranselov eller annet. Det var altså en forespørsel fra FBB om at Avinor ikke skulle tegne kontrakt FØR en rettssak hadde avklart forholdene på en grundig måte. Dette fikk FBB ikke medhold i - Avinor fikk da lov til å tegne kontrakt og så fikk en senere rettsavgjørelse avgjøre om Avinor hadde opptrådd korrekt eller ikke. Vi fikk beskjed fredag 24. januar. Lørdag formiddag møttes Tide og Avinor på Flesland for å undertegne kontrakt - dette visste de ville medføre at det ikke lenger var anledning til å anke - saken gjaldt jo nettopp om de kunne tegne kontrakt eller ikke. 

·Avinor er tilfreds med at retten i så klare ordelag slår fast at Avinor ikke opptrådte kritikkverdig overfor Flybussbergen.no AS i forbindelse med konkurransegjennomføringen.  Flybussbergen.no AS ble også dømt til å dekke Avinor sine sakskostnader. 

 Igjen fremstiller Avinor som om dette har vært en rettsak om forholdene. Det er igjen viktig å presisere at dette var en forespørsel til retten om å avvente kontraktsinngåelse til en senere rett hadde vurdert den på skikkelig måte. 

·Etter at Avinor hadde gjennomgått og vurdert kjennelsen, og konstatert at retten ikke hadde funnet noe kritikkverdig ved Avinors opptreden, valgte Avinor å inngå kontrakt med Tide. Denne kontrakten, som gir Tide rett til å benytte begge oppstillingsplassene for flybussvirksomhet, ble signert 25. januar 2014. 

 Korrekt - en lørdag formiddag dagen etter avgjørelsen falt - før FBB fikk levert inn den bebudete anken! 

·I media har det kommet frem at kjennelsen fra Oslo Byfogdembete er anket til Borgarting lagmannsrett. Avinor er kjent med gjennom samtaler med Flybussbergen.no AS at det ikke er tilfellet. 

Avinor vet godt at fristen går ut på førstkommende fredag, men de vet også at da de tegnet kontrakten ble tegnet var det nesten ikke lenger noen hensikt med å anke. 

·I dagene etter at Avinor hadde inngått kontrakt med Tide, og til tross for kjennelsen fra Oslo Byfogdembete, nektet Flybussbergen.no AS å flytte seg fra tidligere holdeplass på tross av klare anmodninger fra Avinor. 

Korrekt. Det fordi vi mente og fremdeles mener - at Avinor har brutt konkurranseloven. Videre har Avinor forfordelt Tide med en konsesjon mens FBB er utestengt fra flybussholdeplass til tross for at de har 4 konsesjoner. De har brutt prinsipper som politikere og eiere har fremmet om at Avinor skal legge tilrette for konkurranse. De skal IKKE fremby holdeplasser til høyestbydende for det fremmer ikke konkurranse. Da vi sto på samme plass som Tide, fikk FBB et økonomisk grunnlag til å drive. FBB fikk beskjed om at de ikke lenger hadde tillatelse til å komme inn å flyplassområdet i det hele tatt! Vi måtte likevel flytte oss da Avinor truet med fysisk utestengelse fra flyplassen. Da FBB flytte seg til anvist AVSTIGNINGSPLASS borte ved hotellet, forsvant 80% av inntektene.

 Senere har adm direktør uttalt i media at ingen kunder «gidder» å gå til plasseringen til FBB selv om de får gratisbilletter! Og dette vet Avinor! Likevel fortsetter de to store monopolistene med å utarme FBB med tvilsomme metoder. 

·For å sikre at Flybussbergen.no AS fortsatt kan betjene sine konsesjoner og drifte sine operasjoner, fikk de tilbud om å benytte en av- og påstigningsplass på Flesland på lik linje med bl.a. Skyss. Disse av- og påstigningsplassene er lokalisert inne på lufthavnen, like utenfor hotellet. 

En svært uriktig fremstilling: For det første fikk FBB beskjed om - både via mail og via media - beskjed om at de ikke fikk kjøre inn på flyplassen overhodet. Deretter fikk FBB beskjed om at dersom de signerte en forpliktende kontrakt skulle de få en avstigningsplass ved hotellet! Premissene var som følger:

    - Kun 5 minutter ståtid før busse må forlate området
    - Sjåfør får ikke forlate bussen ( ikke gå på toalettet engang)
    - Ingen billettsalg, ingen billettautomat.
    - Ingen skilting, ingen opplysningsskilt - etter forhandling gikk Avinor i så tilfelle med på at FBB skulle få et skilt på 20 X 20 cm!! Og det helt borte med hotellet!
    - Ikke egen plass - måtte kjempe med alle turistbusser rutebusser, tilfeldige busser, Tide sine busser på samme sted. 
    - Ikke mer enn en buss av gangen
    - Ikke lov til å markedsføre seg, ikke lov til å opplyse om pris 

Det utrolige med dette er for det første at INGEN andre aktører - være seg skyss eller andre - har en slik kontrakt. Øvrige selskaper kan stå så lenge de ønsker - opp til 3 timer! Ingen betaler for seg, Det er skiltet hvor publikum finner de øvrige - ikke FBB sine ruter. 

·Forslaget som ble lagt frem for Flybussbergen.no AS var som følger: 

Det gis tilgang kostnadsfritt til et areal for av- og påstigning helt på lik linje med annen kommersiell trafikk (turbuss) og ikke kommersiell trafikk (Skyss) utenfor hotellet på lufthavnen. 

Arealet ligger ca 30 meter fra terminalveggen, ca 120 meter fra inngangen til terminalen. Betingelsene for bruk av dette arealet er det samme for alle brukere av arealet, det er en av- og påstigningsplass, ikke en holdeplass. 

Se på punktet over på hvordan "tilbudet" var! INGEN andre aktører har slike kontrakter! 

·Vi jobber med et nytt oppsett på informasjon som skal gjøre alle transporttilbud bedre kjent for de reisende, dette er Flybussbergen.no AS kjent med. 

Det er korrekt! Men det er ikke tidsfestet og imens blør FBB så mye at de er e ferd med å gå konkurs. Videre ble ALLE opplysninger om FBB sine bsser fjernet 25 januar. Ingen opplysning om at det er flere enn et flybusselskap. Passasjerer blir ledet rett mot Tide-bussene. Alle andre ruter er skiltet - bare ikke FBB sine. 

·For ca 2 uker siden aksepterte Flybussbergen.no AS tilbudet fra Avinor pr e-post, og tok også i bruk den nye av- og påstigningsplassen. Flybussbergen.no. AS har likevel ikke signert kontrakten, og har i møter med Avinor uttalt at tilbudet anses som dårlig. Vi har i dialog med Flybussbergen.no AS sett på om det kan gjøres mindre endringer på kontrakten, siste møte vi hadde var mandag 17. februar. 

 FBB ble truet med å bli utestengt dersom de ikke aksepterte kontrakten som både Avinor og FBB visste ikke ville kunne hindre FBB å gå konkurs. Det var en urimelighet – både i form av at det ble truet med utestengelse dersom ikke FBB signerte, og at selve innholdet i kontrakten var sterkt urimelig. 

Det er ikke korrekt at det i siste «forhandling» ble sett på muligheten av å gjøre «mindre endringer å kontrakten». Tvert i mot var signalet fra FBB at det var umulig å overleve dersom FBB ikke fikk bedre vilkår og helst 1 av de 4 plassene Tide har fått. Dette ble avvist fra Avinor sin side. Samtidig kom de med en endring om at FBB kunne benytte fremste plassen foran hotellet, men at dette også gjaldt alle andre aktørene – inkludert Tide! Det betyr at Tide ikke bare skulle ha 4 egne plasser, men også en 5. plass der de kunne sette opp billettautomat! Dette kunne FBB selvsagt ikke godta. Vi ser at for å kunne overleve må vi ha minst en av de 4 plassene Tide har fått. Men det er umulig i følge Avinor på grunn av kapasitetsproblemer! Men å gi Tide 4 egne plasser klarer de… 

FBB aksepterte ikke dette, men trengte betenkningstid for å finne ut om de skulle risikere helt utestenging dersom de ikke godtok den, eller om de skulle godta den selv om den ikke var levelig. FBB ga så klar beskjed tll Tide at de ikke ville akseptere kontraktsforslaget.    

· Flybussbergen.no AS har som tidligere nevnt kommet med flere påstander som ikke medfører riktighet. En påstand har vært Avinor ønsker å svekke kollektivtilbudet. Tvert imot har Avinor som mål å øke kollektivandelen. Bergen lufthavn er avhengig av dette for å sikre en effektiv tilbringertjeneste til Flesland i fremtiden. Avinor har en målsetning om å øke kollektivandelen på Flesland fra 23 til 32 % innen 2020. Hovedtiltaket for å nå målsetningen, er Bybane frem til Flesland. Buss er også et viktig bidrag for å nå målet. For dagens flybusstjeneste viser statistikk at opp imot 90-95 prosent av forespørsel etter flybuss er på direkteruter til/fra Bergen sentrum. De tre andre bydelene som Flybussbergen.no AS har konsesjon på, og opereres nå i stor grad med taxi pga av manglende volum. 

 Her snakker Avinor mot bedre vitende. Alle analyser viser at det er større potensiale på Nesttun-ruten enn mot Bergen sentrum. Det er kalkulert fra TØI at FBB sine konsesjoner har et potensiale på ca 1.5 mill mennesker. At de pr i dag ikke er lønnsomme er fordi vi ikke har markedsført rutene. Hvordan kan vi bruke penger på markedsføring når vi ikke har holdeplass på Flesland? Og hadde Avinor ønsket å øke kollektivandelen hadde de ikke avvist FBB, men gitt begge aktører likeverdige forhold. Dette var det full anledning til! Etter at FBB startet opp har prisnivået blitt 25% lavere. Konsesjonene til FBB har medført et tilbud til 1.5 mill flere reisende til og fra Flesland. Dette vil igjen føre til at flere tar flybussene. Men er det dette Avinor er redd for? Kommersiell direktør i Avinor har ansvaret for kontraktsinngåelsen med Tide. Hun har dermed ansvaret for det kommersielle delen av Avinor, det vil si at hun har ansvaret for  få inn mest mulig penger til Avinor sin drift. Mye av inntektene tl Avinor kommer fra de ca 5000 parkeringsplassene Avinor har. Dette betyr en inntektskilde på kanskje opp mot 375 mill kroner! Er dette en kommersiell tanke fra Avinor – at øket antall passasjerer på flybussene vil resultere i drastisk reduserte parkeringsinntekter? I så tilfelle er det korrekt at Avinor vil tape på at kollektivandelen øker.. At rutene blir betjent av minibusser (som Avinor kaller taxier) er på grunn av at kostnadene må reduseres og at vi ikke kan markedsføre rutene før vi har drivverdige forhold. 

·Flybussbergen.no AS er ikke jaget bort fra lufthavnen, men de har rettmessig blitt avvist fra konkurransen om å leie de aller nærmeste plassene ved terminalen. De er velkommen til å fortsette sine operasjoner, men må forholde seg til de kontrakter som tilbys dem, på lik linje med andre aktører på lufthavnen. 

 Dette er faktisk usannhet. Avinor sin ledelse har nåde via mail, i media og muntlig sagt at vi ikke har tillatelse til å komme inn på Avinor sitt område. At de senere har moderert det med å tilby oss en kontrakt som ikke er mulig å drive videre på, retter ikke på dette. Vi er tydeligvis ikke velkommen til å fortsette våre operasjoner – det er tvert i mot lagt til rette for at FBB ikke skal klare å drive videre Tide vet, og Avinor vet at det kun er tidsspørsmål før FBB er konkurs og de blir kvitt en brysom konkurrent til Tide. 

·Avinor er opptatt av konkurranse, og det må være konkurranse på like premisser, der alle som deltar tilfredsstiller de minimumskriterier som er satt i konkurransegrunnlaget. 

 Like premisser?? Dette faller på sin egen urimelighet! Det er vel knapt i noen annen sak det til de grader er laget en forskjellsbehandling som det her er laget av Avinor – i samarbeid med Tide. Det er kontraktsfestet en forpliktelse for Tide å ikke tillate noen andre å benytte flybussholdeplassene. Tide har forpliktet seg til å søke på FBB sine konsesjoner. Dette har de allerede påbegynt. Da forrige kontrakt mellom Tide og Avinor ble tegnet, var Avinorsjef tilknyttet Tides styre. FBB ble feilaktig avvist fra konkurransen. Eieren – samferdselsdepartementet – ha klart gitt uttrykk for at Avinor skal legge til rette for økt kollektivtrafikk. Avinor og Tide vet svært godt at FBB er i ferd med å gå konkurs – likevel fortsetter blant annet Tide med å lede passasjerer inn på Tide sine busser i Olav Kyrresgate – rett foran vinduene til FBB sin butikk utsalg. Med den konsekvens at de tar alle kundene – også fra sentrum.   

Med vennlig hilsen
Torolv Onarheim - Robert Aasmul

Nestleder - Leder
Flybussbergen.no AS